หน้าที่พลเมือง ม.3
 
 
::Topic::   หนังสือเตรียมสอบ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ม.3 สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลาง 51 และบูรณาการกับค่านิยมหลัก 12 ประการ เน้น 5 ประการหลักประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง เนื้อหาที่ได้มีการสรุปเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน มีการทดสอบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในความคิดของนักเรียน มีการเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด