ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
 
 
::Topic::   เนื้อหาสาระแบ่งออกเป็นบท มีการสรุปความคิดรวบยอด มุ่งเน้นในเรื่องที่นำมาออกข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้ทั้งในระดับสถานศึกษา และในระดับชาติ แบบทดสอบ ตามหลัก Bloom Taxonormy Revised พร้อมเฉลย