สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ทักษะการสะกดคำ ป.4
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-712-3
Barcode: 978-974-432-712-3
ราคา: 109 บาท
จำนวนหน้า: 256 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
   

 


รายละเอียด   หนังสือเล่มนี้ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษากลุ่มสาระการรู้ภาษาไทย ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ทักษะการสะกดคำ ป.4 ตรงกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นแบบฝึก แบบทดสอบ ฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอีกด้วย ในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกแบบทดสอบมากมายและหลากหลาย ตลอดจนมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2นอกจากนั้นได้รวบรวมคำยากและการอ่านไว้ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับ - เตรียมสอบเก็บคะแนน - เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ ป.4 - ใช้เตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนหลังเรียน - ฝึกการสะกดคำ